Skip to main content

Zgłoszenie oficjalnego sprzeciwu wobec powiadomienia departamentu (Protest a department notice)

W przypadku otrzymania powiadomienia z Departamentu Podatków (Tax Department) informującego o prawie do zgłoszenia oficjalnego sprzeciwu, od powiadomienia można się odwołać w następujący sposób:

  • złożyć wniosek o zorganizowanie konferencji pojednawczej; lub
  • złożyć petycję o zorganizowanie rozprawy dotyczącej odwołania się od podatku.

W ponad 98% przypadków podatnicy zgłaszają oficjalny sprzeciw w formie wniosku o zorganizowanie konferencji pojednawczej,  Ponad 90% tych sprzeciwów zostaje rozwiązanych za pośrednictwem tego procesu.

Prawo do zgłoszenia oficjalnego sprzeciwu ani odwołania nie przysługuje osobom, które:

  • zalegają z płatnością podatku, odsetek lub kar wynikających z matematycznego lub błędu pisarskiego na rozliczeniu podatkowym, zmiany dokonanej przez IRS w rozliczeniu z podatku federalnego lub nieuregulowania należności podatkowej z tytułu rozliczenia podatkowego w wymaganym terminie, lub
  • otrzymały „Zestawienie zmian/korekt dokonanych na podstawie audytu”; dodatkowe informacje w tej sprawie podano w powiadomieniu.

Osoby, którym nie przysługuje zgłoszenie oficjalnego sprzeciwu lub odwołania, mogą w sposób nieformalny zakwestionować rachunek lub skorygowaną refundację.

Wniosek o zorganizowanie konferencji pojednawczej za pośrednictwem niezależnego biura Departamentu Podatków

Wniosek o zorganizowanie konferencji pojednawczej należy składać za pośrednictwem Biura Usług Pojednawczych i Mediacyjnych (Bureau of Conciliation and Mediation Services, BCMS), niezależnego biura departamentu, podlegającego bezpośrednio naczelnikowi wydziału. O tłumacza ustnego na potrzeby spotkania można poprosić w momencie składania wniosku.

Konferencja BCMS jest bardziej przystępna terminowo i tańsza od rozprawy w Wydziale Apelacji Podatkowych opisanej poniżej.  Jest to bezstronne forum rozpatrujące odwołania.  Rozpatruje ono jedynie powiadomienia departamentu, w stosunku do których przysługuje prawo do oficjalnego odwołania i w sytuacji, gdy podatnik lub przedstawiciel podatnika terminowo złożył wniosek na formularzu CMS-1, Wniosku o zorganizowanie konferencji pojednawczej. Więcej informacji o tym, czego należy oczekiwać w procesie konferencji pojednawczej.

Złóż wniosek o zorganizowanie konferencji

Petycja o zorganizowanie rozprawy dotyczącej odwołania się od podatku

Petycję należy złożyć na piśmie w Wydziale Apelacji Podatkowych.  Petycja musi zawierać informacje dotyczące tego, których czynności wydziału dotyczy odwołanie. 

Po rozprawie, niezależny sędzia administracyjny (administrative law judge, ALJ) wyda stosowną decyzję, chyba że wnioskodawca lub wydział zwrócą się o dodatkową weryfikację przez Trybunał Apelacji Podatkowych.  Trybunał dokona weryfikacji protokołu rozprawy oraz wszelkich dodatkowych argumentów ustnych lub pisemnych.  Następnie:

  • wyda decyzję utrzymującą, znoszącą lub modyfikującą decyzję podjętą przez ALJ; lub
  • skieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ALJ.

Złóż petycję

 

Updated: