Skip to main content

Zarządzanie upoważnieniami dla profesjonalnych księgowych w usługach online


Ułatwiliśmy sposób upoważnienia profesjonalnego księgowego do dostępu do informacji podatkowych podatnika oraz wykonywania szeregu usług online w Departamencie Podatków. Zob. Formularz TR-2000.1, Informacje dotyczące dostępu do usług online, aby otrzymać pełną listę usług online, do których można upoważnić profesjonalnego księgowego.

Upoważnienie profesjonalnego księgowego

Istnieją dwa sposoby upoważnienia profesjonalnego księgowego do dostępu do informacji podatkowych podatnika oraz wykonywania usług na rzecz podatnika:

 • Wydrukować kopię Formularza E-ZRep TR-2000 Upoważnienie do dostępu do informacji. Wypełnić i podpisać formularz, a następnie wręczyć go profesjonalnemu księgowemu.
 • Udzielić upoważnienia na stronie Tax Professional Summary (Zestawienia profesjonalnego księgowego) na firmowym, indywidualnym lub powierniczym koncie usług online.

Uwaga: nie można ograniczyć dostępu profesjonalnego księgowego pod kątem specyficznych okresów rozliczeniowych. Na przykład, jeżeli podatnik upoważni do dokonywania transakcji z zakresu podatku od sprzedaży, księgowy będzie miał dostęp do informacji dotyczących podatku od sprzedaży za wszystkie okresy rozliczeniowe.

Upoważnienie profesjonalnego księgowego online:

 1. Wybrać Tax professional summary (Zestawienia profesjonalnego księgowego) z menu Services (Usługi) na koncie usług online.
 2. Wybrać Add Tax Professional (Dodaj profesjonalnego księgowego).
 3. Wyszukać profesjonalnego księgowego po nazwisku lub numerze identyfikacji podatkowej, a następnie wybrać Add (Dodaj).
 4. Wybrać rodzaj usług, które profesjonalny księgowy będzie wykonywał na rzecz podatnika, wpisać datę wygaśnięcia upoważnienia, jeżeli dotyczy, a następnie wybrać Save & Continue (Zapisz i kontynuuj). Profesjonalny księgowy uzyska natychmiastowy dostęp do informacji podatkowych podatnika.

Zarządzanie dostępem profesjonalnego księgowego

Dostęp profesjonalnego księgowego do informacji można przeglądać i aktualizować online:

 1. Wybrać Tax professional summary (Zestawienie profesjonalnego księgowego) z menu Services (Usługi) na koncie usług online.
 2. Wybrać menu Actions (Czynności) korespondujące z dostępem profesjonalnego księgowego.
 3. Wybrać View/update authorizations (Przeglądaj/aktualizuj upoważnienia).
 4. Zaktualizować listę czynności objętych upoważnieniem, a następnie, jeżeli dotyczy, wybrać datę wygaśnięcia upoważnienia. Po zakończeniu wybrać Save & Continue (Zapisz i kontynuuj).

Anulowanie upoważnienia profesjonalnego księgowego

Udzielony profesjonalnemu księgowemu dostęp do informacji podatnika można anulować online:

 1. Wybrać Tax professional summary (Zestawienie profesjonalnego księgowego) z menu Services (Usługi) na koncie usług online.
 2. Wybrać menu Actions (Czynności) korespondujące z dostępem profesjonalnego księgowego.
 3. Wybrać Revoke (Anuluj), a następnie Yes (Tak), aby odebrać uprawnienia ze skutkiem natychmiastowym.

Zasoby

Updated: