Skip to main content

Utwórz konto usług online


Dziękujemy za wybranie opcji utworzenia konta usług online w Departamencie Podatków w stanie Nowy Jork (New York State Tax Department). Wybierz rodzaj konta, aby dowiedzieć się o nim więcej i znajdź odpowiednie do swoich potrzeb:


Konto firmowe

CREATE BUSINESS ACCOUNT (UTWÓRZ KONTO FIRMOWE)

Osoby, które chcą utworzyć firmowe konto usług online, muszą być właścicielem lub członkiem kierownictwa firmy i działać w charakterze głównego administratora ds. finansowych w firmie (Business Master Administrator, BMA) dla konta. Utwórz firmowe konto usług online, aby składać deklaracje i opłacać podatki od firm w stanie Nowy Jork, w tym podatek dochodowy od osób prawnych, podatek obrotowy, podatek potrącany u źródła i inne. Konto firmowe pozwala:

 • wyświetlać historię złożonych zeznań podatkowych i płatności dotyczących firmy,
 • składać zeznania podatkowe i opłacać określone podatki przez internet,
 • wybrać opcję otrzymywania drogą elektroniczną rachunków, zawiadomień i przypomnień o zeznaniach podatkowych,
 • opłacać rachunki i odpowiadać na zawiadomienia oraz
 • dodawać swoich pracowników jako użytkowników konta z różnymi poziomami dostępu.

Osoby, których numer identyfikacyjny pracodawcy (employer identification number, EIN) kończy się literą C, muszą utworzyć dwa firmowe konta usług online:

 • Dla zeznań składanych przez internet i dotyczących podatku obrotowego, do utworzenia konta należy użyć numeru EIN z C na końcu.
 • W przypadku innych podatków (takich jak podatek dochodowy od osób prawnych, podatek potrącany u źródła i podatek drogowy) do utworzenia konta należy użyć numeru EIN bez litery C na końcu.

Weryfikacja konta firmowego

W celu ochrony informacji podatkowych swojej firmy, podczas tworzenia konta należy zweryfikować jedną z następujących opcji:

 • informacje z zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, podatku obrotowego i podatku potrącanego u źródła złożonych dla firmy w stanie Nowy Jork (Trzeba będzie podać informacje z zeznania złożonego dla każdego rodzaju podatku w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Instrukcje o tym, gdzie można znaleźć informacje dotyczące zeznań podatkowych można sprawdzić w Business verification (Weryfikacja firmy).
 • pięciocyfrowy kod PIN z pisma otrzymanego z Departamentu Podatków (Tax Department)
 • potwierdzenie, że firma nie złożyła w stanie Nowy Jork żadnych deklaracji podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, podatku obrotowego ani podatku potrącanego u źródła w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Czy wiesz, że możesz dodać firmowe konto usług online do swojego istniejącego konta NY.gov?

Osoby posiadające konto NY.gov dla swojej firmy w witrynie innej agencji w stanie Nowy Jork (np. New York Business Express), mogą utworzyć firmowe konto usług online w Departamencie Podatków (Tax Department) używając tych samych danych logowania.

Po prostu zaloguj się (log in) na swoim istniejącym koncie NY.gov i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zweryfikować informacje podatkowe swojej firmy.

Top of page (Góra strony)


Konto osobiste

CREATE INDIVIDUAL ACCOUNT (UTWÓRZ KONTO OSOBISTE)

Utwórz osobiste konto usług online, aby zarządzać swoimi zobowiązaniami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w stanie Nowy Jork. Konto osobiste pozwala:

 • wyświetlać historię złożonych zeznań i historię płatności,
 • zarządzać szacunkowymi płatnościami podatku dochodowego,
 • wybrać opcję otrzymywania drogą elektroniczną rachunków, zawiadomień i powiadomień o zwrotach podatku,
 • opłacać rachunki i odpowiadać na zawiadomienia oraz
 • zarejestrować się lub odnowić działalność jako doradca podatkowy przygotowujący deklarację podatkową lub doradca ds. zwrotów.

Małżonkowie rozliczający się wspólnie uzgadniający konta na wpłaty szacunkowych kwot podatku

Każdy z małżonków musi utworzyć oddzielne konto usług online, aby móc przeglądać i uzgadniać konta na wpłaty szacunkowych kwot podatku, jeśli dokonywali płatności na podstawie numerów ubezpieczenia społecznego obojga małżonków. Konta na wpłaty szacunkowych kwot podatku są prowadzone oddzielnie, każde pod osobnym numerem ubezpieczenia społecznego.

Weryfikacja konta osobistego

W celu ochrony informacji podatkowych, podczas tworzenia konta należy zweryfikować jedną z następujących opcji:

 • informacje zgłoszone w zeznaniu podatkowym złożonym w stanie Nowy Jork (formularz IT-201 lub IT-203) za jeden rok w okresie ostatnich pięciu lat (należy zgłosić dochód podlegający opodatkowaniu w stanie Nowy Jork oraz żądaną kwotę zwrotu lub kwotę zgłoszoną jako należną. Instrukcje o tym, gdzie podane są te kwoty na zeznaniu podatkowym można sprawdzić w Individual verification (Weryfikacja osoby fizycznej).
  • Uwaga! Jeśli podatnik zażądał przeniesienia nadpłaty dokonanej w stanie Nowy Jork na kolejne okresy rozliczeniowe i nie zażądał zwrotu w zeznaniu podatkowym dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych, w polu Kwota należności należy wprowadzić jedno „0”.
 • dziesięciocyfrowy numer identyfikacyjny z rachunku podatkowego ze stanu Nowy Jork (otwarty lub zamknięty)
 • pięciocyfrowy kod PIN z pisma otrzymanego z Departamentu Podatków (Tax Department)
 • potwierdzenie, że nie złożono zeznania podatkowego w stanie Nowy Jork za jeden rok w okresie ostatnich pięciu lat

W przypadku braku informacji (znajdujących się w zeznaniu podatkowym) wymaganych do utworzenia konta, w celu złożenia wniosku o kopię deklaracji podatkowej można skorzystać z Form DTF-505, Authorization for Release of Photocopies of Tax Returns and/or Tax Information (Formularz DTF-505, Upoważnienie do wydania kopii zeznań podatkowych i/lub informacji o podatku). Ze względów bezpieczeństwa nie możemy udzielać informacji o zeznaniach podatkowych przez telefon.

Czy wiesz, że możesz dodać osobiste konto usług online do swojego istniejącego konta NY.gov?

Osoby posiadające osobiste konto NY.gov w witrynie innej agencji w stanie Nowy Jork (np. konto MyDMV w Wydziale Komunikacji w stanie Nowy Jork [New York State Department of Motor Vehicles]), mogą utworzyć osobiste konto usług online w Departamencie Podatków (Tax Department) używając tych samych danych logowania.

Po prostu zaloguj się (log in) na swoim istniejącym koncie NY.gov i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zweryfikować swoje informacje podatkowe.

Top of page (Góra strony)


Konto dla specjalistów ds. podatków

CREATE TAX PROFESSIONAL ACCOUNT (UTWÓRZ KONTO DLA SPECJALISTÓW DS. PODATKÓW)

Osoby, które chcą utworzyć konto usług online dla specjalistów ds. podatków, muszą być właścicielem lub członkiem kierownictwa firmy i działać w charakterze administratora konta. Dodatkowo trzeba mieć jeden z wymienionych niżej numerów:

 • Numer identyfikacyjny podmiotu składającego dokumenty drogą elektroniczną (Electronic Filer Identification Number, EFIN) ze statusem podmiotu upoważnionego przez IRS do składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną (Electronic Return Originator, ERO).
 • numer rejestracyjny adwokata w stanie Nowy Jork wydany przez Ujednolicony System Sądowy stanu Nowy Jork lub
 • numer licencji biegłego księgowego w stanie Nowy Jork (certified public accountant, CPA) wydany przez Departament Edukacji w stanie Nowy Jork (New York State Education Department).

Utwórz konto usług online dla specjalisty ds. podatków, aby móc podejmować działania lub uzyskiwać informacje w imieniu swoich klientów. Klienci mogą upoważnić specjalistę ds. podatków do występowania w ich imieniu wypełniając formularz E-ZRep Form TR-2000 lub za pośrednictwem swojego własnego konta usług online. Konto dla specjalisty ds. podatków pozwala:

 • wyświetlać historię złożonych zeznań podatkowych i płatności klientów,
 • składać zeznania podatkowe i opłacać określone podatki przez internet w imieniu klientów,
 • otrzymywać kopie rachunków i zawiadomień przekazywanych klientom przez Departament Podatków (Tax Department),
 • opłacać rachunki i odpowiadać na zawiadomienia w imieniu swoich klientów,
 • dodawać do konta swoich pracowników z różnymi poziomami dostępu.

Weryfikacja konta dla specjalistów ds. podatków

Zakładając konto dla specjalisty ds. podatków przy użyciu numeru rejestracyjnego adwokata lub numeru licencji głównego księgowego (CPA) należy zweryfikować jedną z następujących opcji:

 • informacje zgłoszone w zeznaniu podatkowym złożonym w stanie Nowy Jork (formularz IT-201 lub IT-203) za jeden rok w okresie ostatnich pięciu lat (należy zgłosić dochód podlegający opodatkowaniu w stanie Nowy Jork oraz żądaną kwotę zwrotu lub kwotę zgłoszoną jako należną. Instrukcje o tym, gdzie podane są te kwoty na zeznaniu podatkowym można sprawdzić w Individual verification (Weryfikacja osoby fizycznej).
  • Uwaga! Jeśli podatnik zażądał przeniesienia nadpłaty dokonanej w stanie Nowy Jork na kolejne okresy rozliczeniowe i nie zażądał zwrotu w zeznaniu podatkowym dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych, w polu Kwota należności należy wprowadzić jedno „0”.
 • potwierdzenie, że nie złożono zeznania podatkowego w stanie Nowy Jork za jeden rok w okresie ostatnich pięciu lat

W przypadku braku informacji (znajdujących się w zeznaniu podatkowym) wymaganych do utworzenia konta, w celu złożenia wniosku o kopię deklaracji podatkowej można skorzystać z Form DTF-505, Authorization for Release of Photocopies of Tax Returns and/or Tax Information (Formularz DTF-505, Upoważnienie do wydania kopii zeznań podatkowych i/lub informacji o podatku). Ze względów bezpieczeństwa nie możemy udzielać informacji o zeznaniach podatkowych przez telefon.

Top of page (Góra strony)


Konto powiernicze

CREATE FIDUCIARY ACCOUNT (UTWÓRZ KONTO POWIERNICZE)

Utwórz powiernicze konto usług online, aby zarządzać zobowiązaniami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w stanie Nowy Jork od spadku lub funduszu powierniczego. Konto powiernicze pozwala:

 • wyświetlać historię złożonych zeznań podatkowych i płatności dotyczących spadku lub funduszu powierniczego,
 • zarządzać wpłatami szacunkowych kwot podatku dochodowego od spadku lub funduszu powierniczego,
 • wybrać opcję otrzymywania drogą elektroniczną rachunków, zawiadomień i powiadomień o zwrotach podatku, oraz
 • opłacać rachunki i odpowiadać na zawiadomienia.

Weryfikacja konta powierniczego

W celu ochrony informacji podatkowych dotyczących spadku lub funduszu powierniczego, należy zweryfikować informacje zgłoszone w zeznaniu podatkowym dotyczącym powierzonego majątku w stanie Nowy Jork (formularz IT-205) złożonym za dowolny rok w okresie ostatnich pięciu lat. W swoim zeznaniu podatkowym trzeba będzie zgłosić całkowity dochód z wiersza A.

W przypadku braku informacji (znajdujących się w zeznaniu podatkowym) wymaganych do utworzenia konta, w celu złożenia wniosku o kopię deklaracji podatkowej można skorzystać z Form DTF-505, Authorization for Release of Photocopies of Tax Returns and/or Tax Information (Formularz DTF-505, Upoważnienie do wydania kopii zeznań podatkowych i/lub informacji o podatku). Ze względów bezpieczeństwa nie możemy udzielać informacji o zeznaniach podatkowych przez telefon.

Uwaga! Osoby, które nie złożyły zeznania podatkowego dotyczącego powierzonego majątku za jeden rok w okresie ostatnich pięciu lat, będą musiały skontaktować się z nami pod numerem 518-485-7884, aby utworzyć powiernicze konto usług online.

Top of page (Góra strony)

Updated: