Skip to main content

Ulga od podatku od nieruchomoƛci (Property tax relief credit)

Ulga od podatku od nieruchomości bezpośrednio obniża kwotę należnego podatku w przypadku kwalifikujących się właścicieli nieruchomości. Kwota ulgi podatkowej stanowiła odsetek oszczędności STAR.

Ten program ulg od podatku od nieruchomości już nie obowiązuje. Osoby uprawnione do otrzymania tej ulgi w 2018 r. lub 2019 r., które uważają, że tej ulgi nie otrzymały,

 1. mogą zweryfikować otrzymanie stosownego czeku korzystając z naszej Wyszukiwarki podatku od nieruchomości.
 2. Po potwierdzeniu, że czek nie został otrzymany, aby uzyskać pomoc, prosimy o kontakt z naszym Centrum Informacji Podatkowej.

Kryteria kwalifikacji

Aby zakwalifikować się do otrzymania ulgi, właściciel nieruchomości musiał w roku ubiegłym:

 • zamieszkiwać w okręgu szkolnym, objętym limitem podatku od nieruchomości stanu Nowy Jork (zob. czy dotyczy to danego okręgu: Okręgi szkolne objęte limitem podatku od nieruchomości),
 • kwalifikować się do otrzymania ulgi lub zwolnienia Basic lub Enhanced STAR,
 • uzyskać dochód w wysokości $275 000 lub poniżej oraz
 • opłacić szkolny podatek od nieruchomości za odpowiedni rok.

Definicja ulgi od podatku od nieruchomości

Na potrzeby ulgi od podatku od nieruchomości, dochód to federalny skorygowany dochód brutto (FAGI) z dwóch poprzednich lat, zmodyfikowany tak, aby:

 • kwota netto straty zgłoszonej na Załączniku C, D, E lub F federalnego rozliczenia podatkowego nie przekraczała $3 000; 
 • kwota netto straty każdej innej kategorii nie przekraczała $3 000; oraz
 • łączna kwota wszystkich strat nie przekraczała $15 000.

Na przykład, w odniesieniu do ulgi od podatku od nieruchomości za rok 2019, kwalifikacja na podstawie dochodu oparta była na dochodach uzyskanych w 2017 r.

Mieszkańcy miasta Nowy Jork

Miasto Nowy Jork nie jest objęte limitem podatku, dlatego też jego mieszkańcy nie kwalifikują się do otrzymania tej ulgi.

Kwoty ulgi od podatku od nieruchomości

Osoby otrzymujące Basic STAR

Osoby, które otrzymały Basic STAR i kwalifikowały się do otrzymania ulgi od podatku od nieruchomości, otrzymały tę ulgę (stosownie do wysokości dochodu) w kwocie stanowiącej odsetek oszczędności Basic STAR.

Odsetek oszczędności Basic STAR stosownie do dochodu
Dochód Odsetek oszczędności Basic STAR za 2018 r. Odsetek oszczędności Basic STAR za 2019 r.
$75 000 lub poniżej 60,0% 85,0%
od $75 000 do $150 000 42,5% 60,0%
od $150 000 do $200 000 25,0% 35,0%
od $200 000 do $275 000    7,5% 10,0%

Osoby otrzymujące Enhanced STAR

W przypadku osób otrzymujących zwolnienie od podatku lub ulgę podatkową Enchanced STAR, przy obliczaniu kwoty tej ulgi podatkowej nie bierze się pod uwagę wysokości dochodu właściciela nieruchomości. Kwotę ulgi stanowić będzie określony odsetek oszczędności Enchanced STAR za każdy poniższy rok.

 • 2018—26%
 • 2019—34%
Updated: