Skip to main content

Vandè kominikasyon san fil pre-peye


Si ou se yon vandè sèvis kominikasyon san fil pre-peye, ou dwe kolekte frè anplis pou kominikasyon san fil yo peye apre a epi depoze yon deklarasyon chak trimès opre Depatman Taks (Tax Department) la. Ou dwe mete apa frè anplis la epi idantifye li kòm public safety communications surcharge sou nenpòt resi oswa lòt dokiman ki montre pri ou bay kliyan ou yo. Gade seksyon yo ki anba la a pou jwenn plis enfòmasyon.

Plis enfòmasyon

Updated: