Skip to main content

Kreye yon Kont Sèvis sou Entènèt


Mèsi dèske w chwazi kreye yon kont Sèvis sou Entènèt nan Depatman Taks Eta New York la. Chwazi yon kalite kont pou aprann plis sou li epi jwenn youn ki bon pou bezwen w yo:

Kont Biznis

CREATE BUSINESS ACCOUNT (KREYE KONT BIZNIS)

Pou kreye yon kont Biznis Sèvis sou Entènèt, ou dwe pwopriyetè oswa dirijan nan biznis la epi aji kòm Administratè Prensipal Biznis (Business Master Administrator, BMA) la pou kont lan. Kreye yon kont Biznis Sèvis sou Entènèt pou ranpli ak peye taks biznis Eta New York, ki gen ladan taks sou kòporasyon yo, taks sou lavant, taks sou dediksyon, ak plis ankò. Ou ka itilize yon kont Biznis pou:

 • wè depo ak repètwa peman pou biznis ou a,
 • Fichye Wèb epi peye sèten taks,
 • chwazi resevwa bòdwo, avi, ak rapèl atravè mwayen elektwonik,
 • peye bòdwo epi reponn avi yo, ak
 • ajoute anplwaye ou yo kòm itilizatè kont ak diferan nivo aksè.

Si nimewo idantifikasyon patwon w lan (employer identification number, EIN) fini ak lèt C, w ap bezwen kreye de (2) kont Biznis Sèvis sou Entènèt:

 • Pou Fichye Wèb Taks Lavant, kreye yon kont pandan w ap sèvi ak EIN ou a ki fini ak lèt C.
 • Pou lòt taks (tankou taks kòporasyon, taks sou dediksyon, ak taks sou itilizasyon otowout), kreye yon kont pandan w ap sèvi ak EIN ou san lèt C nan fen an.

 Verifikasyon kont biznis

Yo fason pou pwoteje enfòmasyon sou taks biznis ou a, ou dwe verifye youn nan sa ki annapre yo lè w ap kreye yon kont:

 • enfòmasyon ki soti nan kòporasyon Eta New York la, nan lavant, ak deklarasyon taks ki ranpli pou biznis ou a (w ap bezwen bay enfòmasyon yon deklarasyon pou chak kalite taks ki ranpli pandan 12 dènye mwa yo. Gade Business verification (Verifikasyon biznis) pou konnen ki kote pou jwenn enfòmasyon sou deklarasyon w yo.)
 • PIN senk chif ki nan yon lèt ou te resevwa nan men Depatman Taks la
 • se konfimasyon ke biznis ou a pa t ranpli okenn deklarasyon taks pou kòporasyon Eta New York la, sou lavant, oswa dediksyon pandan 12 dènye mwa yo

Èske w te konnen ou ka ajoute yon kont Biznis Sèvis sou Entènèt nan kont NY.gov ki egziste deja w la?

Si w te kreye yon kont NY.gov pou biznis ou a sou yon lòt sitwèb ajans Eta New York la (tankou New York Business Express), ou ka kreye yon kont Biznis Sèvis sou Entènèt ak Depatman Taks la lè itilize menm enfòmasyon koneksyon yo.

Senpleman konekte (log in) ak kont NY.gov ki egziste deja w la epi swiv entriksyon yo pou verifye enfòmasyon taks biznis ou yo.

Top of page (Tèt paj la)

Kont endividyèl

CREATE INDIVIDUAL ACCOUNT (KREYE KONT ENDIVIDYÈL)

Kreye yon kont Endividyèl Sèvis sou Entènèt pou jere obligasyon taks sou revni pèsonèl Eta New York ou yo. Ou ka itilize yon kont endividyèl pou:

 • wè depo ak repètwa peman w yo,
 • jere peman taks sou revni estime w yo,
 • chwazi pou resevwa bòdwo, avi, ak notifikasyon ranbousman pa mwayen elektwonik,
 • peye bòdwo epi reponn avi yo, ak
 • enskri oswa renouvle kòm yon moun ki konn prepare deklarasyon taks oswa kòm yon fasilitatè ranbousman.

Kontribyab konjwen marye rapwochman kont taks estimatif

Nou chak dwe kreye kont Sèvis sou Entènèt apa pou wè ak rekonsilye kont taks sou revni estimatif nou yo si nou te fè peman sou nimewo Sekirite Sosyal tou de (2) konjwen yo. Nou estoke kont taks estime yo separeman sou chak nimewo Sekirite Sosyal.

Verifikasyon kont endividyèl

Yon fason pou pwoteje enfòmasyon taks ou yo, ou dwe verifye youn nan sa ki annapre yo lè w ap kreye kont ou a:

 • enfòmasyon ki deklare sou deklarasyon taks sou revni Eta New York ou a (Fòm IT-201 oswa IT-203) ki ranpli pou youn nan senk (5) dènye ane ki sot pase yo (W ap bezwen deklare revni ki ka takse Eta New York yo ak montan ranbousman yo mande a oswa montan ou deklare ou dwe a. Gade Individual verification (verifikasyon endividyèl) pou konnen ki kote pou jwenn montan sa yo sou deklarasyon w lan.)
  • Nòt: Si ou te mande rapo peman anplis Eta New York ou a epi ou pa t mande yon ranbousman nan deklarasyon taks sou revni pèsonèl ou a, antre nan yon sèl "0" nan pati Kantite ou te dwe a.
 • nimewo idandantifikasyon dis (10) chif ki nan bòdwo taks Eta New York ou a (ouvè oswa fèmen)
 • PIN senk chif ki nan yon lèt ou te resevwa nan men Depatman Taks la
 • konfimasyon ke ou pa t ranpli yon deklarasyon taks sou revni Eta New York la pou youn nan senk (5) dènye ane ki sot pase yo

Si ou pa gen enfòmasyon pou ranpli yo (ou jwenn sou deklarasyon taks ou a) mande pou kreye kont ou a, ou ka itilize Form DTF-505, Authorization for Release of Photocopies of Tax Returns and/or Tax Information (Fòm DTF-505, Otorizasyon pou Divilge Fotokopi Deklarasyon Taks ak/oswa Enfòmasyon sou Taks), pou mande yon kopi retou w la. Pou pwoteksyon w, nou pa ka ba w enfòmasyon pou ranpli nan telefòn.

Èske w te konnen ou ka ajoute yon kont Endividyèl Sèvis sou Entènèt sou kont NY.gov ki egziste deja w la?

Si w te kreye yon kont NY.gov pou tèt ou sou yon lòt sitwèb ajans Eta New York la (tankou yon kont MyDMV Depatman Veyikil ak Motè Eta New York la), ou kapab kreye yon kont Endividyèl Sèvis sou Entènèt avèk Depatman Taks la lè w itilize menm enfòmasyon koneksyon yo.

Senpleman konekte (log in) ak kont NY.gov ki egziste deja w la epi swiv entriksyon yo pou verifye enfòmasyon taks ou yo.

Top of page (Tèt paj la)

Kont Pwofesyonèl Taks

create tax professional account (KREYE KONT PWOFESYONÈL TAKS)

Pou kreye yon kont Pwofesyonèl Sèvis sou Entènèt, ou dwe yon pwopriyetè oswa dirijan antrepriz la, epi aji kòm Administratè kont lan. Anplis de sa, ou dwe gen youn nan sa piba yo:

 • yon Nimewo Idantifikasyon Moun k ap Ranpli yon fason Elektwonik la (Electronic Filer Identification Number, EFIN) ak estati Demandè Deklarasyon Elektwonik (Electronic Return Originator, ERO) IRS bay
 • Sistèm Jidisyè Inifye Eta New York la bay yon nimewo anrejistreman avoka Eta New York la, oswa
 • Depatman Edikasyon Eta New York la bay yon nimewo lisans kontab piblik sètifye Eta New York la (certified public accountant, CPA) .

Kreye yon kont Pwofesyonèl Taks Sèvis sou entènèt pou aji oswa pou jwenn enfòmasyon sou non kliyan w yo. Kliyan w yo ka otorize w aji sou non yo avèkFòm E-ZRep TR-2000 oswa sou pwòp kont Sèvis sou Entènèt yo. Ou ka itilize yon kont Pwofesyonèl Taks pou:

 • wè depo ak repètwa peman pou kliyan w yo,
 • Fichye Wèb epi peye sèten taks pou kliyan w lan,
 • resevwa kopi bòdwo ak avi kliyan w lan resevwa nan Depatman Taks,
 • peye bòdwo epi reponn avi pou kliyan w yo,
 • ajoute anplwaye w yo sou kont lan ak diferan nivo aksè.

verifikasyon kont Pwofesyonèl Taks

Si w ap kreye yon kont Pwofesyonèl Taks ak nimewo anrejistreman avoka w la oswa nimewo lisans CPA, ou dwe verifye youn nan ki piba yo lè w ap kreye kont ou a:

 • enfòmasyon ki deklare nan deklarasyon taks sou revni Eta New York ou a (Fòm IT-201 oswa IT-203) ki depoze pou youn nan senk (5) dènye ane ki sot pase yo (W ap bezwen deklare revni ki ka takse Eta New York yo ak montan ranbousman yo mande a oswa montan ou deklare ou dwe a. Gade Individual verification (erifikasyon endividyèl) pou konnen ki kote pou jwenn montan sa yo sou deklarasyon w lan.)
  • Nòt: Si ou te mande rapo peman anplis Eta New York ou a epi ou pa t mande yon ranbousman nan deklarasyon taks sou revni pèsonèl ou a, antre nan yon sèl "0" nan pati Kantite ou te dwe a.
 • konfimasyon ke ou pa t ranpli yon deklarasyon taks sou revni Eta New York la pou youn nan senk (5) ane ki sot pase yo

Si ou pa gen enfòmasyon pou ranpli yo (ou jwenn sou deklarasyon taks ou a) mande pou kreye kont ou a, ou ka itilize Form DTF-505, Authorization for Release of Photocopies of Tax Returns and/or Tax Information (Fòm DTF-505, Otorizasyon pou Divilge Fotokopi Deklarasyon Taks ak/oswa Enfòmasyon sou Taks), pou mande yon kopi retou w la. Pou pwoteksyon w, nou pa ka ba w enfòmasyon pou ranpli nan telefòn.

Top of page (Tèt paj la)

Kont fidisyè

create fiduciary account (KREYE KONT FIDISIYÈ)

Kreye yon kont Fidisyè Sèvis sou Entènèt pou jere obligasyon taks sou revni pèsonèl Eta New York la pou yon byen oswa yon obligasyon. Ou ka itilize yon kont Fidisyè pou:

 • wè depo ak repètwa peman pou byen oswa garanti w,
 • jere peman taks sou revni estimatif pou byen ou oswa garanti w,
 • chwazi pou resevwa bòdwo, avi, ak notifikasyon ranbousman pa mwayen elektwonik, ak
 • peye bòdwo epi reponn avi yo.

Verifikasyon kont fidisyè

Pou ou kapab pwoteje enfòmasyon taks sou byen imobilye w oswa garanti w, ou dwe verifye enfòmasyon ki deklare nan deklarasyon taks sou revni fidisyè Eta New York ou a (Fòm IT-205) ki ranpli pou youn nan senk (5) dènye ane yo. W ap bezwen deklare revni total Liy A nan deklarasyon w lan.

Si ou pa gen enfòmasyon pou ranpli yo (ou jwenn sou deklarasyon taks ou a) mande pou kreye kont ou a, ou ka itilize Form DTF-505, Authorization for Release of Photocopies of Tax Returns and/or Tax Information (Fòm DTF-505, Otorizasyon pou Divilge Fotokopi Deklarasyon Taks ak/oswa Enfòmasyon sou Taks), pou mande yon kopi retou w la. Pou pwoteksyon w, nou pa ka ba w enfòmasyon pou ranpli nan telefòn.

Nòt: Si ou pa t ranpli yon deklarasyon taks sou revni fidisyè pou youn nan senk (5) ane ki sot pase yo, w ap bezwen kontakte nou nan 518-485-7884 pou kreye kont Fiddisyè Sèvis ou sou Entènèt ou a.

Top of page (Tèt paj la)

 

Updated: