Skip to main content

Reponn yon lèt ki mande plis enfòmasyon (Respond to a letter requesting additional information)

Reponn yon lèt ki mande plis enfòmasyon

 1. Jwenn lèt ou te resevwa a nan lis ki anba a, anba Respond to a letter (Reponn yon lèt).
 2. Revize lis nou genyen ki ka enprime a, ki fè w konnen tout bagay w ap gen bezwen pou ka reponn.
 3. Konekte oubyen kreye kont Online Services (Sèvis sou Entènèt) ou a.
 4. Seleksyone meni ≡ Services (Sèvis yo), epi chwazi Respond to department notice (Reponn avi depatman an).

FIND YOUR LETTER (JWENN LÈT OU A)

Note sa byen: Si ou resevwa yon lèt ki di w yo regle oswa yo refize ranbousman w lan (Fòm DTF-160 oswa DTF-161), al gade nan Your refund was adjusted (Yo te regle ranbousman w lan).

Women at a table looking at letters

Nouvo lèt ane sa a: Request for Information (RFI) (Demann pou jwenn Enfòmasyon)

Requests for Information (Fòm DTF-948 ak DTF-948-O) (Demann pou jwenn Enfòmasyon) se nouvo lèt Sèvis Fiskal la ka voye ba ou pou ane fiskal 2020 an epi pou pwochen ane yo. Si estati ranbousman ou an di yo te voye youn nan lèt sa yo ba ou, n ap gen bezwen enfòmasyon adisyonèl pou nou ka fini avèk pwosesis ranbouseman w lan. Li enpòtan pou ou reponn anvan dat ki make sou lèt la pou w ka pèmèt nou kontinye avèk pwosesis ranbouseman w la.

Kote pou jwenn lèt sou entènèt ou an

Ou ka gade lèt ou a nan kont Individual Online Services (Sèvis Endividyèl sou Entènèt) ou a, lè ou annik itilize aplikasyon Respond to Department Notice (Reponn Avi Depatman) nou an.  Ou pa bezwen mande kominikasyon elektwonik pou ka gade avi sa a nan aplikasyon an. 

Note sa byen:  Si ou te mande kominikasyon elektwonik nan kont Individual Online Services (Sèvis Endividyèl sou Entènèt) ou a, ou ka wè lèt la nan sant mesajri ki nan paj dakèy Account Summary (Rezime Kont) ou a.

Rezon komen ki ka lakoz nou voye Fòm DTF-948 oswa DTF-948-O

 • Nou dwe verifye ke ou te ba nou kantite egzat salè a ye epi konbyen kòb yo kenbe, epi ou te voye li dirèk bay Leta New York la (al gade nan lis prèv yo aksepte pou salè ak kòb yo kenbe yo).
 • Nou dwe verifye kote ou rete.
 • Ou ap mande yon kredi oswa yon avantaj fiskal, men nou pa resevwa yon kopi deklarasyon taks ou. (Nou gen bezwen yon kopi fòm lan pou n revize kredi w ap mande a.)
 • Nou dwe verifye kalifikasyon w pou rediksyon taks ki ranbousab la oswa pou rediksyon detaye ou te mande yo.
 • Ou ap mande yon rediksyon pou yon moun ki depann de ou epi nou dwe verifye nimewo Sekirite Sosyal moun ki depann de ou a oswa dat nesans li (al gade nan lis prèv yo aksepte pou yon timoun oswa yon moun ki depann de ou).
 • Nou gen bezwen enfòmasyon pou nou ka verifye sa ou di konsènan revni lwaye kay la oswa pèt ou fè ladan li.
 • Nou dwe verifye enfòmasyon ki sou revni oswa pèt patenarya yo, sosyete S yo, oswa kontra yo.

Pou ka konnen kòman pou reponn, al gade nan Get ready to respond (Pare pou reponn).

Nouvo estati ranbousman

Men yon egzanp estati ranbousman, ki deklare yo te voye yon lèt, epi li bay konsèy sou fason pou reponn.

Poukisa ou te resevwa yon lèt

Si w resevwa yon lèt nan men nou, ki mande w dokiman nan lide pou sipòte sa ou te deklare nan dosye ranbousman w lan, sa pa vle di ou te fè yon bagay ki mal. Se sèlman yon pa anplis nou fè pou nou ka asire ranbousman an fèt—pou kantite egzat la—epi li al jwenn moun ki gen dwa jwenn li a. Objektif nou se bloke tout ranbousman ki gen dout sou yo, anvan menm yo soti, men se pa pou fè ranbousman w lan pran tan.

Seleksyone yon ekspansyon pou w ka konnen sa ou dwe genyen pou w ka reponn lèt espesyal ou a. Ou kapab:

 • al gade echantiyon lèt nou te voye a (ou kapab jwenn nimewo fòm lèt ou a nan kwen pa anba sou bò goch); Note sa byen: Si ou te resevwa Fòm DTF-948 oswa 948-O, w ap gen chans pou ou revize avi ou a nan aplikasyon Respond to Department Notice (Reponn Sèvis Avi) a.
 • revize lis nou genyen ki ka enprime a, ki fè w konnen tout bagay w ap gen bezwen pou ka reponn;
 • swiv enstriksyon yo etap pa etap pou ka konnen fason pou reponn etan sou entènèt (gade demonstrasyon nou an Respond to a Department Notice demo (demonstrasyon ki montre kijan pou Reponn yon avi depatman, pou w wè jan li fasil;) ak
 • create an Individual Online Services account (kreye yon kont Sèvis Endividyèl sou Entènèt) si ou pako genyen youn (gade demonstrasyon nou an Individual Account Creation demo pou w ka aprann kòman pou fè).

Men yon echantiyon ki montre yon nimewo idantifikasyon nan kwen anba sou bò dwat

Reponn yon lèt

Mande kominikasyon elektwonik nan depatman an

Pi bon fason pou kominike avèk Sèvis Fiskal la konsènan deklarasyon ou a, se ouvè yon kont Online Services (Sèvis sou Entènèt) epi mande kominikasyon elektwonik pou ni Bills and Related Notices and Other Notifications (Bòdwo ak Avi ki gen Rapò epi Lòt Notifikasyon). Pou asire ke ou resevwa pwochen kominikasyon sant mesajri a nan paj dakèy Account Summary ou a (paj dakèy rezime kont ou a) ki pou sèvis sou entènèt la, kreye oswa konekte nan kont ou a epi mete preferans ou yo ajou kounya menm, anvan ou ranpli pwochen deklarasyon ou a.

Lè ou fin konekte nan kont Online Services ou a (kont Sèvis sou Entènèt ou a):

LOG IN (KONEKTE)  CREATE ACCOUNT (KREYE YON KONT)

 1. Seleksyone non ou nan kwen pa anwo bò dwat paj dakèy Account Summary (Rezime kont) ou a.
 2. Seleksyone Preferences (Preferans), aprè sa seleksyone  Electronic communications (kominikasyon elektwonik) nan meni elaji a.

  Image of log in screen

  Ekran kont sèvis sou entènèt ki avèk opsyon pou seleksyone sa w prefere yo

 3. Chwazi opsyon Electronic notification (notifikasyon elektwonik) ou vle resevwa imèl pou li a. Pou resevwa yon notifikasyon lè yo ranbouse ou ak lòt kominikasyon elektwonik sou ranbousman taks sou revni ou, seleksyone tou de opsyon yo.

  Image of electronic notification screen

  Ekran kont sèvis sou entènèt la ak opsyon ki seleksyone pou resevwa mesaj imèl pou bòdwo ak lòt notifikasyon.

 4. Li seksyon Acknowledgement (Remèsiman an).
 5. Seleksyone Save (Anrejistre).

Demonstrasyon: Reponn yon Avi Depatman

Demonstrasyon: Reponn yon Avi Depatman
Updated: