Skip to main content

Kundërshtimi ndaj një njoftimi të departamentit (Protest a department notice)


Nëse keni marrë një njoftim nga Departamenti i Tatimeve ku tregohet se keni të drejta për të kundërshtuar, mund ta kundërshtoni njoftimin në një nga mënyrat e mëposhtme:

  • paraqitni një kërkesë për konferencë pajtimi, ose
  • paraqitni një peticion për një gjykim në Apelimet Tatimore.

Fillimisht tatimpaguesit paraqitin më shumë se 98% të të gjitha kundërshtimeve si kërkesë për konferencë pajtimi. Më shumë se 90% e këtyre kundërshtimeve zgjidhen nëpërmjet këtij procesi.

Ju nuk keni të drejta kundërshtimi ose apelimi nëse:

  • keni detyrime tatimore, ose penalitete si pasojë e gabimeve matematikore ose klerike në një deklarim tatimor, një ndryshim që IRS ka bërë në deklarimin tuaj tatimor federal, ose mospagimi në kohë i tatimit që keni raportuar në deklarimin tuaj tatimor, ose
  • keni marrë një Deklaratë të Ndryshimeve/Rregullimeve në Auditim; referojuni njoftimit për informacione shtesë.

Nëse nuk keni të drejta për kundërshtim ose apelim, shikoni Nuk jam dakord me një faturë ose masë për opsione të tjera për të zgjidhur çështjen tuaj.

Kërkoni një konferencë pajtimi nëpërmjet një byroje të pavarur në Departamentin e Tatimeve

Kërkoni një konferencë pajtimi nëpërmjet Byrosë së Shërbimeve të Pajtimit dhe Ndërmjetësimit (BCMS), një byro e pavarur në departament që raporton drejtpërdrejt te komisionari. Kur paraqitni kërkesën tuaj, mund të kërkoni përkthyes për konferencën.

Një konferencë BCMS është më e shpejtë dhe kushton më pak se seanca gjykuese e Divizionit të Apelimeve Tatimore që tregohet më poshtë. Është një forum i paanshëm për të gjykuar çështjet. Ata mund të merren vetëm me njoftimet e departamentit që kanë të drejta apelimi dhe ku tatimpaguesi ose përfaqësuesi ka paraqitur  në kohë  një formular CMS-1, Kërkesë për konferencë pajtimi. Mësoni se çfarë ndodh në një proces të konferencës së pajtimit.

KËRKONI KONFERENCË

Paraqitni një peticion për një gjykim në Apelimet Tatimore

Paraqitni një peticion me shkrim para Divizionit të Apelimeve Tatimore. Në peticionin tuaj duhet të tregohet se ndaj cilave masa të departamentit po kundërshtoni.

Pas gjykimit, një gjykatës administrativ i paanshëm (ALJ) do të japë një vendim në lidhje me mosmarrëveshjen, përveç nëse ju ose departamenti kërkoni që të shqyrtohet më tej nga Gjykata e Apelimeve Tatimore. Gjykata do të shqyrtojë regjistrimin e seancës gjykuese dhe çdo argument tjetër me gojë ose me shkrim. Më pas:

  • jep një vendim ku konfirmon, anulon ose modifikon vendimin e ALJ-ve; ose
  • ia referon çështjen përsëri ALJ-së për gjykim të mëtejshëm.

PARAQITNI PETICION

Updated: